Kako do nas/Lokacije

1. Ustanova za zdravstvenu skrb Adria Medic za medicinu rada, Miroslava Bulešića 9

52 000 Pazin tel:052/621 750 , tel/fax 052 494 348

e-mail: adriamedic.pazin@gmail.com  OIB 92015218503

Prikaz veće karte

 

2. Poslovna jedinica Ustanove za zdravstvenu skrb Adria Medic za medicinu rada , Supilova 20

51300 Delnice

tel:051/812-356 , tel/fax 051/814-440 e-mail: adriamedic.delnice@gmail.com


Prikaz veće karte

 

 

 

 

 

 

U S T A N O V A  Z A  Z D R A V S T V E N U  S K R B  A D R I A  M E D I C za medicinu rada

Miroslava Bulešića 9

52000 Pazin

OIB  92015218503

e-mail: adriamedic.pazin@gmail.com

 

Poslovna jedinica Delnice

Supilova 22

tel.: 051/ 655-240

tel./fax.: 051 655-372

 

 

Poslovna jedinica Pazin

Miroslava Bulešića 9

tel 052/621-750

tel.: 051/ 655-240

tel./fax.: 051 655-372

 

 

Odgovori